در هنگام کشیدن توری و ساخت کلیشه ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید که سبب پاره شدن توری شوند که در این مطلب به تعدادی از این مشکلات و راه حل آن ها میپردازیم.اولین مشکل موازی نبودن تار و پود توری با لبه های سیستم تورکش است که میبایست به روش قرار دادن توری بر روی تورکشی مسلط باشید. قرار نداشتن گیره های اطراف قاب در محل صحیح مشکل بعدی است و لازم است که گیره ها را از نظر قرار گرفتن در یک امتداد و تنظیم بودن فاصله آنها کنترل کنید . مشکل سوم ایجاد کشش اضافی در گوشه های دستگاه تورکشی است که باید برای حل آن  توری را در گوشه های قاب به اندازه 5/1 تا 2 سانتیمتر آزادتر قرار دهید .

وجود گوشه های تیز یا نقاط برجسته در قاب شابلون سبب اشکال در فرآیند تورکشی میگردد و نیاز است که قبل از تورکشی این نقاط تیز را رفع و ذرات چسب خشک شده را از سطح قاب تمیز کنید و همچنین وجود ذرات خشک روی قسمتی از توری که داخل گیره ها قرار دارد و لازم است که نقاط کاملا تمیز توری داخل فک ها قرار گیرد .

وجود خراش و سوراخ در توری قبل از شروع کشش از دیگر مشکلات احتمالی است و باید در حمل و نقل و کار با توری دقت کنید و آنرا روی سطح صاف قرار دهید .